• Zelený kruh
 • Hnutí DUHA
 • Frank Bold
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Hnutí Brontosaurus
 • Nesehnutí
 • Česká společnost ornitologická
 • Česká rada dětí a mládeže

Napište svým poslancům a poslankyním

Nenechme si vzít právo chránit okolí svého domova a možnost mluvit do toho, jak bude vypadat!

Neberte lidem právo, které je v demokratické společnosti samozřejmostí a zaručuje ho listina základních práv a svobod v článku 21.

Přidejte se teď

Připojte svůj podpis a vyzvěte poslance, aby neoslabovali občanská práva.

Děkujeme za Váš podpis!

Připojili jste se k dalším lidem, kteří se postavili za svá práva.

Výzvu předáme spolu s počtem jejich podporovatelů poslancům před hlasováním. Právě teď ale můžete udělat ještě mnohem víc.

Sdílejte výzvu

Napište poslancům a poslankyním za Váš kraj, aby nepodpořili ani senátorskou ani poslaneckou verzi novely stavebního zákona a vrátili tak lidem jejich občanská práva. Osobní důvody stovek lidí nebudou moct při hlasování ignorovat.

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v podobě jakou navrhli poslanci, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí.

Poslanecká sněmovna bohužel podpořila změny, které by spolkům občanů zakázaly vyjadřovat se ke stavbám. Ani senátorům a senátorkám se nepodařilo přijmout změny, které by lidem práva vrátily. Bylo to však - díky silnému tlaku veřejnosti a odborníků - velmi těsné, v Senátu chybělo jen 5 hlasů. Přesto se podařilo novelu alespoň vrátit poslancům s technickými změnami. Je tudíž šance, že může být ještě kompletně zamítnuta. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu a dejte vědět poslancům a poslankyním, že i nadále chceme práva se vyjadřovat k podobě svého domova.

Jaké má novelizace negativní dopady?

Nebudete mít možnost ovlivnit to, co se děje ve vašem okolí.

Poslanecká sněmovna bude finálně projednávat vládní novelu stavebního zákona vrácenou ze Senátu. Poslanci původně v prvním kole schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. Ani senátoři návrh na omezení občanských práv bohužel nevyškrtly. Nyní má poslední slovo opět poslanecká sněmovna. Může:

 • přijmout návrh Senátu nebo odmítnout návrh Senátu a setrvat na svém návrhu novely a tím škrtnout práva občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí;
 • nepřijmout ani jeden z návrhů, novelu tak úplně odmítnout a tím práva občanů zachovat.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Veřejnost zůstane:

 • bez dostupných informací
 • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
 • bez možnosti požadovat přezkum postupu
 • bez analýzy odborníků

Jestli navrhované znění projde finálně Poslaneckou sněmovnou, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Na jednu stranu změnu stavebního zákona více než vítám. Neustále jezdím po celé zemi a navštěvuji malé a střední podniky. Stavební řízení je pro ně jedním z největších problémů, přičemž tento problém postihuje prakticky každého. Ať už jde o lidi, kteří si chtějí postavit rodinný domek, nebo o velké firmy, které potřebují novou výrobní halu. Jenže pozměňovací návrhy poslanců k této novele stejně jako nesčetněkrát v minulosti nepřinesly změnu k lepšímu. Sebrat občanům a spolkům jejich právo vyjadřovat se k dění v jejich bezprostředním okolí bych nepovažoval za krok správným směrem. Dlouhodobě jsem pro co největší participaci občanů na podobě jejich bezprostředního i vzdálenějšího okolí. Proto si opravdu nemyslím, že by v této oblasti měli být kráceni na svých právech.

Michal Horáček

Lidé prostřednictvím svých spolků často zabránili bezohlednostem i nezákonnému chování různých firem. Dosáhli třeba toho, že příslušná stavba musela být upravena tak, aby nezohavovala panoráma města, výrobní hala, která porušovala hygienické normy, musela být odhlučněna, nebo skládka, která kontaminovala půdu, se odstranila. Základní lidské právo prohovořovat do záležitostí, které se ho týkají, zde nachází své konkrétní, rozumné vyjádření. Lidé, kteří takto změnili chod věcí k lepšímu, nemohou být označováni za ideology s nepřiznanými bočními úmysly či ekoteroristy. Jsou to lidé, kterým není jedno, co se kolem nich děje, a chtějí napravit nepravosti. V Senátu podpořím všechno, co povede k tomu, aby jejich právo vyjadřovat se k rozhodování o stavbách, bylo zachováno.

Zdeněk Papoušek

učitel a senátor

Účast veřejnosti u povolování staveb je zásadní: pro demokratické, nejen formální rozhodování, pro veřejnou kontrolu nejen velkých státních investic, pro ochranu obecných zájmů ochrany prostředí a prostě pro transparentnost veřejné správy. Ano, řízení jsou mnohdy vleklá, ale to není dáno zapojením veřejnosti, ale špatnou přípravou velkých investic u státních zakázek, jejich častým předimenzováním u soukromých developmentů a lhostejností vůči okolí i stávajícím obyvatelům u obou, proti čemuž vznikají oprávněné námitky. Ministryně Šlechtová nedokázala zkrátit lhůty ani snížit počet dotčených orgánů státní správy, tedy vliv úředníků, a proto se zhojila na veřejnosti jejím vyloučením. To je nepřijatelné a pokusíme se to zvrátit v senátu skrze pozměňovací návrhy, které jako zelení pro naše senátory připravujeme.

Matěj Stropnický

předseda Zelených

Navrhovaná novela je proti současnému stavu výrazným krokem zpět. Celá je nepromyšlená a přinese mnoho zmatků a nejasností, nemluvě o tom, že není řešením problému, na který měla být odpovědí. Navíc jasně směřuje proti dlouhodobému a obecnému trendu podpory participace a zvyšování úlohy veřejnosti při společenském rozhodování.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, bývalý ministr životního prostředí

Krátce po sametové revoluci jsem byl u toho, kdy parlament uzákonil právo veřejnosti účastnit se rozhodování ve věcech, které by mohly poškodit životní prostředí. Tím jsme se vrátili do společnosti vyspělých, ekologicky citlivých demokratických zemí. A teď nás chce poslanec Foldyna svým pozměňovacím návrhem z této společnosti vyřadit. Naštěstí to Senát ještě může napravit - a měl by to udělat!

Martin Bursík

předseda LES, bývalý ministr životního prostředí

Možnost dotčené veřejnosti, nejen přímých sousedů, dávat stanovisko k projektům dopadajícím na životní prostředí byla už několikrát terčem ataku developerů, kteří se pokoušeli prostřednictvím poslanců či senátorů vyjadřování co nejvíce omezit. I když zatím dosud legislativa všem útokům odolala, nezdá se mi, že by se díky tomu v České republice nějak zastavil rozvoj či výstavba, naopak to někdy vypadá, že je rozvoj až příliš svévolný. Nedopusťte, aby se fungující rovnováha v rozhodování o stavbách nachýlila ve prospěch síly kapitálu, úředního razítka nebo jejich účelového propojení!

Jan Dusík

bývalý ministr životního prostředí

Vzít lidem možnost zapojit se do ochrany svého okolí je cesta úplně špatným směrem. Jsou stovky příkladů, kdy místní občanská sdružení pomohla zabránit negativním zásahům ve volné krajině i přímo ve městech a obcích.

Libor Ambrozek

předseda Českého svazu ochránců přírody, bývalý ministr životního prostředí

Měli bychom se snažit, abychom se v místě našeho bydliště cítili příjemně a žili ve zdravém prostředí. Proto je nutné, aby občané mohli vyjádřit své připomínky k probíhajícím stavebním řízením, pokud těmto základním požadavkům neodpovídají.

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

Je třeba, abychom peníze nejen investovali, ale abychom je investovali správně. Až zákon doputuje v květnu do Senátu, rozhodně se zasadím o to, aby Foldynova úprava byla zrušena.

Renata Chmelová

senátorka za Prahu 10

O potřebě kvalitní infrastruktury není třeba diskutovat. Pokud se má ale její výstavba „zrychlit“ na úkor práva občanů a jejich sdružení se k ní vyjádřit a chránit tak další své či společné zájmy, není možné výsledek nazvat kvalitním. Nechce se mi věřit, že v době, kdy takřka celý svět participaci svých občanů na veřejné správě posiluje a podporuje, se my zde v České republice vydáme opačným směrem. Navržené řešení sleduje zvrácenou logiku „není stěžovatel - není problém“, a tak věřím, že Senát vrátí diskusi k respektování nabytých práv občanů. Chybou přece není, že se občané mohou vyjádřit, chybou je, pokud státní správa neumí na připomínky efektivně, rychle a v souladu s právem reagovat.

Ladislav Miko

půdní biolog, ekolog a bývalý ministr životního prostředí

Poslanecká sněmovna při schvalování novely stavebního zákona si dovolila bezprecedentní krok. Schválila pozměňovací návrh k zákonu o ochraně přírody a krajiny, který v rozporu s principy, na nichž tento zákon od roku 1992 stojí, omezuje účast spolků, které se zabývají ochranou přírody ve všech správních řízeních, tedy i ve stavebních a územních řízeních s výjimkou řízení vedených jen podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Považuji přijetí tohoto pozměňovacího návrhu nejen za ostudné popření vládního prohlášení o podpoře účasti občanů na rozhodování, ale také za neústavní přílepek, kterým v podstatě pokoutně byla omezena práva občanů tak, aby si toho v podstatě nikdo moc nevšiml. Takový krok si nedovolila učinit žádná vláda po roce 1992 a nyní tento návrh prošel hlasy mnoha poslanců, včetně poslanců za ČSSD, ODS, ANO, TOP 09, STAN, ÚSVIT. Pevně věřím, že taková změna Senátem neprojde.

Hana Marvanová

Navrhovaná novela stavebního zákona lidem říká: nemíchejte se do stavebních a územních řízení, pokud se to netýká vašich pozemků – není to vaše věc. Naštěstí lidem není ukradené, co se kolem nich děje: mají vztah ke své obci a městu, ke své krajině. A své okolí chtějí chránit i mimo hranice svých pozemků, chtějí mít tu možnost spoluovlivňovat, co se kolem nich děje: jestli si budou mít děti kde hrát, jestli pole a háje za jejich vesnicí zastaví obří sklady, jak budou vypadat místa, kde vyrůstali. Buďme rádi, že lidé mají vztah k místu, kde žijí – a braňme jejich právo podílet se na rozhodování o světě kolem sebe.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

sociální psycholog a ekopsycholog, Katedra environmentálních studií FSS MU

Celý komentář k tématu novely stavebního zákona najdete na senátním webu.

Jak změny zastavit?

Ještě máme naději. Vyškrtnutí občanských práv vyvolalo silný odpor veřejnosti, právníků i věřejně činných osobností. Poslanci nyní mohou práva lidem vrátit. Když veřejný tlak dále poroste. Sněmovna bude hlasovat pravděpodobně již na konci června!

Dejte poslancům a poslankyním spolu s námi vědět, že naše práva nesmějí omezovat. Ještě to můžeme změnit — hlas ze strany veřejnosti sílí. Nyní potřebujeme přesvědčit poslance při finálním schvalování novely. Přidejte se k tisícům lidí, podpořte tuto výzvu a vyzvěte poslance a poslankyně ze svého kraje k tomu, aby podpořili změny poslanecké verze novely, které vrátí občanům práva.

Schválením novely by poslanecká sněmovna poškodila základní lidská práva a princip občanské společnosti.

Právo účastnit se správy věcí veřejných je jako jedno ze základních lidských práv zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod.

Jeho zrušením směřuje vláda proti svému programovému prohlášení a koaliční smlouvě, kde se jasně zavázala prosazovat „rozvoj občanské společnosti a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu.“ a zachovat „současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.“

Právo občanů rozhodovat ve věcech životního prostředí je zakotveno také v Preambuli mezinárodní Aarhurské úmluvy, k níž se Česká republika připojila na podzim roku 2004.

„Strany této úmluvy uznávajíce, že lepší přístup k informacím o životním prostředí a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich prosazování, přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit své obavy a zájmy a umožňuje orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu,...“ — Preambule, Aarhurská úmluva

Vyzýváme proto vládu, poslance a senátory, aby dodrželi své sliby a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a nedovolili oslabení občanské společnosti.

Připojte se k dalším 8.592 lidem, kterým není lhostejné omezování občanských práv.

Podepište výzvu

Výzva zákonodárcům k zachování účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Vyzýváme poslance a poslankyně, aby účast veřejnosti na správě věcí veřejných — základ demokratického státu — neoslabovali a dodrželi závazek z koaliční smlouvy zachovat současnou, legislativně zaručenou úroveň občanských práv, a hlasovali proti přijetí senátorské i poslanecké verze novely a tím zajistili zachování občanských práv.

Přečtěte si celé znění výzvy

Děkujeme za Váš podpis!

Připojili jste se k dalším lidem, kteří se postavili za svá práva.

Výzvu předáme spolu s počtem jejich podporovatelů poslancům před hlasováním. Právě teď ale můžete udělat ještě mnohem víc.

Sdílejte výzvu

Napište poslancům a poslankyním za Váš kraj, aby nepodpořili ani senátorskou ani poslaneckou verzi novely stavebního zákona a vrátili tak lidem jejich občanská práva. Osobní důvody stovek lidí nebudou moct při hlasování ignorovat.

Napište do Sněmovny

Napište poslancům a poslankyním za svúj kraj osobní vzkaz a vysvětlete, jak se změny dotknou vašeho okolí.

K výzvě Platformy 21 se již připojily tyto organizace

4-občanská

Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Brnění, o. s.

Bystřičáci

Čistý vzduch pro Radostín

ČSOP Arion, Olomouc

ČSOP Klenice, Mladá Boleslav

ČSOP Morava, Brno

ČSOP Pardubice

ČSOP Podještědí, Jablonec

Egeria

Ekologická servisní organizace, Praha

Chodovský spolek

JARO Jaroměř

Javor Jižní Město

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny

Komise pro životní prostředí Akademie věd

Naše budoucnost bez uranu

Nechceme úložiště Kraví Hora

Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích

Občanské sdružení Sochorova

Občanské sdružení Velká Ohrada

Obilní trh

Pražské matky

Sdružení Krajina

Severočeský OCELOT

SOS Lubenec

Společenstvo Pod Dubem

Spolek pro Křivánky

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku

Spolek T.G.M. novevrato.cz

TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Vize 2010

Za záchranu kostela sv. Jiljí

Za životní prostředí Hovoran

Zdravý domov Vysočina

Zelené Roztyly

Platforma 21 nese název podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod: „Občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo.“

Cílem Platformy 21 je podpora a ochrana přímé účasti veřejnosti na správě věcí veřejných v širším slova smyslu. Projevem účasti veřejnosti na správě věcí veřejných je možnost, aby měla veřejnost svobodný přístup k informacím z veřejné správy, ale také možnost zapojovat se do rozhodování státní správy.

Finanční podporu poskytlo Brnění, o. s.

info@platforma21.cz