• Zelený kruh
  • Hnutí DUHA
  • Frank Bold
  • Hnutí Brontosaurus
  • Nesehnutí
  • Česká společnost ornitologická

Napište svým senátorům a senátorkám

Nenechme si vzít právo chránit okolí svého domova a možnost mluvit do toho, jak bude vypadat!

Neberte lidem právo, které je v demokratické společnosti samozřejmostí a zaručuje ho listina základních práv a svobod v článku 21.

Přidejte se teď

Připojte svůj podpis a vyzvěte senátory a poslance, aby neoslabovali občanská práva.

Děkujeme za Váš podpis!

Připojili jste se k dalším lidem, kteří se postavili za svá práva.

Výzvu předáme spolu s počtem jejich podporovatelů senátorům před hlasováním. Právě teď ale můžete udělat ještě mnohem víc.

Sdílejte výzvu

Napište senátorovi či senátorce ze svého volebního obvodu, aby novelu zákona v současném znění nepodpořili a naopak prosazovali takové změny poslanecké verze, které navrátí lidem jejich občanská práva. Osobní důvody stovek lidí nebudou moct při hlasování ignorovat.

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí.

Poslanecká sněmovna bohužel podpořila změny, které by spolkům občanů zakázaly vyjadřovat se ke stavbám. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. Skupina statečných se o to již pokouší. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu a dejte vědět i ostatním senátorům a senátorkám, že i nadále chceme práva se vyjadřovat k podobě svého domova.

Jaké má novelizace negativní dopady?

Nebudete mít možnost ovlivnit to, co se děje ve vašem okolí.

Senát projednává vládní novelu stavebního zákona, ve které poslanci schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků

Jestli navrhované znění projde po Poslanecké sněmovně i Senátem, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Na jednu stranu změnu stavebního zákona více než vítám. Neustále jezdím po celé zemi a navštěvuji malé a střední podniky. Stavební řízení je pro ně jedním z největších problémů, přičemž tento problém postihuje prakticky každého. Ať už jde o lidi, kteří si chtějí postavit rodinný domek, nebo o velké firmy, které potřebují novou výrobní halu. Jenže pozměňovací návrhy poslanců k této novele stejně jako nesčetněkrát v minulosti nepřinesly změnu k lepšímu. Sebrat občanům a spolkům jejich právo vyjadřovat se k dění v jejich bezprostředním okolí bych nepovažoval za krok správným směrem. Dlouhodobě jsem pro co největší participaci občanů na podobě jejich bezprostředního i vzdálenějšího okolí. Proto si opravdu nemyslím, že by v této oblasti měli být kráceni na svých právech.

Michal Horáček

„Navrhovaná novela je proti současnému stavu výrazným krokem zpět. Celá je nepromyšlená a přinese mnoho zmatků a nejasností, nemluvě o tom, že není řešením problému, na který měla být odpovědí. Navíc jasně směřuje proti dlouhodobému a obecnému trendu podpory participace a zvyšování úlohy veřejnosti při společenském rozhodování.“

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, bývalý ministr životního prostředí

„Účast veřejnosti u povolování staveb je zásadní: pro demokratické, nejen formální rozhodování, pro veřejnou kontrolu nejen velkých státních investic, pro ochranu obecných zájmů ochrany prostředí a prostě pro transparentnost veřejné správy. Ano, řízení jsou mnohdy vleklá, ale to není dáno zapojením veřejnosti, ale špatnou přípravou velkých investic u státních zakázek, jejich častým předimenzováním u soukromých developmentů a lhostejností vůči okolí i stávajícím obyvatelům u obou, proti čemuž vznikají oprávněné námitky. Ministryně Šlechtová nedokázala zkrátit lhůty ani snížit počet dotčených orgánů státní správy, tedy vliv úředníků, a proto se zhojila na veřejnosti jejím vyloučením. To je nepřijatelné a pokusíme se to zvrátit v senátu skrze pozměňovací návrhy, které jako zelení pro naše senátory připravujeme.“

Matěj Stropnický

předseda Zelených

Krátce po sametové revoluci jsem byl u toho, kdy parlament uzákonil právo veřejnosti účastnit se rozhodování ve věcech, které by mohly poškodit životní prostředí. Tím jsme se vrátili do společnosti vyspělých, ekologicky citlivých demokratických zemí. A teď nás chce poslanec Foldyna svým pozměňovacím návrhem z této společnosti vyřadit. Naštěstí to Senát ještě může napravit - a měl by to udělat!

Martin Bursík

předseda LES, bývalý ministr životního prostředí

„Možnost dotčené veřejnosti, nejen přímých sousedů, dávat stanovisko k projektům dopadajícím na životní prostředí byla už několikrát terčem ataku developerů, kteří se pokoušeli prostřednictvím poslanců či senátorů vyjadřování co nejvíce omezit. I když zatím dosud legislativa všem útokům odolala, nezdá se mi, že by se díky tomu v České republice nějak zastavil rozvoj či výstavba, naopak to někdy vypadá, že je rozvoj až příliš svévolný. Nedopusťte, aby se fungující rovnováha v rozhodování o stavbách nachýlila ve prospěch síly kapitálu, úředního razítka nebo jejich účelového propojení!“

Jan Dusík

bývalý ministr životního prostředí

„Vzít lidem možnost zapojit se do ochrany svého okolí je cesta úplně špatným směrem. Jsou stovky příkladů, kdy místní občanská sdružení pomohla zabránit negativním zásahům ve volné krajině i přímo ve městech a obcích.“

Libor Ambrozek

předseda Českého svazu ochránců přírody, bývalý ministr životního prostředí

„Měli bychom se snažit, abychom se v místě našeho bydliště cítili příjemně a žili ve zdravém prostředí. Proto je nutné, aby občané mohli vyjádřit své připomínky k probíhajícím stavebním řízením, pokud těmto základním požadavkům neodpovídají.“

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

„Je třeba, abychom peníze nejen investovali, ale abychom je investovali správně. Až zákon doputuje v květnu do Senátu, rozhodně se zasadím o to, aby Foldynova úprava byla zrušena.“

Renata Chmelová

senátorka za Prahu 10

Celý komentář k tématu novely stavebního zákona najdete na senátním webu.

Jak změny zastavit?

Ještě máme naději. Za občany se postavil Ústavně-právní výbor Senátu a skupina senátorů a senátorek připravuje návrh změn, které by občanům práva vrátily. Všichni senátoři a senátorky budou o podobě novely hlasovat 1. nebo 8. června.

Dejte jim spolu s námi vědět, že naše práva nesmějí omezovat. Ještě to můžeme změnit — hlas ze strany veřejnosti sílí. Nyní potřebujeme přesvědčit senátory a poté poslance při finálním schvalování novely. Přidejte se k tisícům lidí, podpořte tuto výzvuvyzvěte svého senátora nebo senátorku k tomu, aby podpořili změny poslanecké verze novely, které vrátí občanům práva.

Schválením novely útočí poslanecká sněmovna na základní lidská práva a princip občanské společnosti.

Právo účastnit se správy věcí veřejných je jako jedno ze základních lidských práv zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod.

Jeho zrušením směřuje vláda proti svému programovému prohlášení a koaliční smlouvě, kde se jasně zavázala prosazovat „rozvoj občanské společnosti a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu.“ a zachovat „současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.“

Právo občanů rozhodovat ve věcech životního prostředí je zakotveno také v Preambuli mezinárodní Aarhurské úmluvy, k níž se Česká republika připojila na podzim roku 2004.

„Strany této úmluvy uznávajíce, že lepší přístup k informacím o životním prostředí a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich prosazování, přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit své obavy a zájmy a umožňuje orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu,...“ — Preambule, Aarhurská úmluva

Vyzýváme proto vládu, poslance a senátory, aby dodrželi své sliby a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a nedovolili oslabení občanské společnosti.

Připojte se k dalším 5.996 lidem, kterým není lhostejné omezování občanských práv.

Podepište výzvu

Výzva zákonodárcům k zachování účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Vyzýváme senátory a poslance, aby účast veřejnosti na správě věcí veřejných — základ demokratického státu — neoslabovali a dodrželi závazek z koaliční smlouvy zachovat současnou, legislativně zaručenou úroveň občanských práv, a hlasovali pro přijetí pozměňovacích návrhů vracejících lidem práva, která poslanci vyškrtli.

Přečtěte si celé znění výzvy

Děkujeme za Váš podpis!

Připojili jste se k dalším lidem, kteří se postavili za svá práva.

Výzvu předáme spolu s počtem jejich podporovatelů senátorům před hlasováním. Právě teď ale můžete udělat ještě mnohem víc.

Sdílejte výzvu

Napište senátorovi či senátorce ze svého volebního obvodu, aby novelu zákona v současném znění nepodpořili a naopak prosazovali takové změny poslanecké verze, které navrátí lidem jejich občanská práva. Osobní důvody stovek lidí nebudou moct při hlasování ignorovat.

Napište do Senátu

Napište senátorovi či senátorce ze svého volebního obvodu osobní vzkaz a vysvětlete, jak se změny dotknou vašeho okolí.

K výzvě Platformy 21 se již připojily tyto organizace

4-občanská

Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Brnění, o. s.

Bystřičáci

Čistý vzduch pro Radostín

Egeria

Chodovský spolek

Javor Jižní Město

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny

Komise pro životní prostředí Akademie věd

Naše budoucnost bez uranu

Nechceme úložiště Kraví Hora

Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích

Občanské sdružení Sochorova

Občanské sdružení Velká Ohrada

Obilní trh

Pražské matky

Sdružení Krajina

Severočeský OCELOT

SOS Lubenec

Společenstvo Pod Dubem

Spolek pro Křivánky

Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku

Spolek T.G.M. novevrato.cz

TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Vize 2010

Za záchranu kostela sv. Jiljí

Za životní prostředí Hovoran

Zdravý domov Vysočina

Zelené Roztyly

Platforma 21 nese název podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod: „Občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo.“

Cílem Platformy 21 je podpora a ochrana přímé účasti veřejnosti na správě věcí veřejných v širším slova smyslu. Projevem účasti veřejnosti na správě věcí veřejných je možnost, aby měla veřejnost svobodný přístup k informacím z veřejné správy, ale také možnost zapojovat se do rozhodování státní správy.

Finanční podporu poskytlo Brnění, o. s.

info@platforma21.cz